Samarbejdsaftale

 

Sidst opdateret Oktober 2018 

Baggrund og Formål
Der er indgået følgende samarbejdsaftale (herefter kaldet "Aftalen") med virksomheden (herefter kaldet "Kunden"), og Hokas Credit Management A/S, CVR: 34350493 (herefter kaldet "Hokas"). Hokas tager sig af opfølgningen på udestående fakturaer. Aftalens formål er at regulere parternes samarbejde, hvorefter Hokas leverer ydelser i form af fakturaopfølgning i henhold til de betingelser der fremgår i denne Samarbejdsaftale og dennes vedlæg.

Aftalen, vedlæg og ændringer
Kontrakten består af de vilkår som er beskrevet i denne aftale og vedlæg anført herunder.

Vedlæg 1: Procedure  
Vedlæg 2: Priser

Hokas er berettiget til at ændre priser og andre betingelser i Aftalen med en måneds skriftlig varsel ved forhold som vil påvirke samarbejdet i forbindelse med ændringer i Hokas Samarbejdsaftale, datakvalitet, kreditrutiner, samarbejde eller prisudvikling. I tilfælde af ændringer sender Hokas opdaterede ændringer eller tilføjelser til Aftalen. Dette kræver da ikke ny underskrift eller accept fra kunden. Opdaterede ændringer eller tilføjelser vil altid være tilgængelige på https://hokas.dk/handelsbetingelser og i fanen Indstillinger ved login i Hokas.

Hokas afregner serviceydelserne månedsvis bagud i henhold til aktuel prisliste. Fakturagrundlag for månedens ydelser udsendes umiddelbart efter månedens afslutning, dog senest d. 5. i efterfølgende måned. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto.

Såfremt en faktura ikke betales inden forfald tillægges renter og gebyrer iht. gældende lovgivning.

Varighed og opsigelse
Aftalen træder i kraft ved accept af samarbejdsaftalen på https://hokas.dk/handelsbetingelser, ved accept af fremsendte tilbud eller ved anvendelse af Hokas applikationen. Aftalen kan ikke opsiges i de første 30 dage efter ikrafttræden, dette betragtes som prøvetid. Herefter kan Aftalen af begge parter opsiges skriftligt ved henvendelse til info@hokas.dk med emne: "Opsigelse: [Firmanavn]" med løbende måned + 60 dages varsel. Pålagte gebyrer og renter der ikke er indbetalt efter opsigelsesperioden, vil automatisk blive afskrevet og Kunden vil blive opkrævet afskrivningsgebyr i henhold til Aftalen.

Såfremt Kunden opsiger Aftalen som følge af Hokas utilstrækkelige håndtering eller lignende, skal Kunden inden opsigelsen eller når opsigelsen træder i kraft, give Hokas en rimelig frist til at rette op på det forhold, der giver anledning til Kundens opsigelse. Såfremt Kunden i opsigelsesperioden ikke ønsker betalingsopfølgning i løbende sager, er Hokas berettiget til at fakturere for gennemsnittet for de sidste tre aktive måneder (hver måned i opsigelsesperioden).

Ansvarsbegrænsning
I tilfælde af mangelfuld information fra Kunden vedrørende betalings-, faktura-, og kreditnota filer, som fører til fejlagtig opfølgning, kan Hokas ikke blive gjort økonomisk ansvarlig for de følger det måtte medføre. Såfremt Hokas udsender forkert information, vil modtageren blive kontaktet og orienteret om fejlen og om at den er rettet. Udover dette er Hokas ikke forpligtet til at kompensere for andre eventuelle følger af fejlen.

Hokas er ikke forpligtet til at dække indirekte tab.

Fortrolighed/Tavshedspligt
Parterne må ikke videregive de forretningshemmeligheder, som de måtte få kendskab til fra en anden part til tredjemand. Sådanne forretningshemmeligheder må kun anvendes som led i parternes opfyldelse af Aftalen. Parterne skal sikre, at medarbejderne respekterer og overholder tavshedspligten. Tavshedspligten vil også vare i det tilfælde hvor Aftalen måtte ophøre.

Lovvalg og værneting
Såfremt uoverensstemmelser ikke kan afklares i mindelighed skal enhver tvist afgøres endeligt efter dansk ret af de almindelige domstole med Retten i Roskilde som værneting i første instans.


Vedlæg 1

Procedure


Vedlæg 2

Priser