Samarbejdsaftale

Der er indgået følgende samarbejdsaftale (herefter kaldet ”Aftalen”). Aftalen kræver ikke underskrift hvis den er accepteret i Bliv-kunde på www.hokas.dk eller hvis kunden har accepteret på mail.
Aftalen indgås med Hokas Credit Management A/S, CVR: 34350493 (herefter 'Hokas').

1. FORMÅL

Aftalens formål er at regulere parternes samarbejde, hvorefter Hokas skal levere ydelser i form af opfølgning på betalinger for kunden og visse andre tilknyttede ydelser.

2. HOKAS YDELSER

Faktura, kreditnota, Indbetaling

Hokas modtager løbende fakturaer og kreditnotaer fra kundens økonomisystem.

Hokas modtager alle meldinger om indbetalinger fra kundens økonomisystem.

Kundens oplysninger

Kunden er ansvarlig for, at der gives korrekte oplysninger om fakturabeløb, forfaldsdato samt navn og adresse på debitorerne.

Rykkerprocedure

Parterne aftaler en tidslinie for debitorerne. Dette aftales nærmere med sagsbehandler fra Hokas.

Det er muligt at justere tidslinier ned til hver debitor.

Det er muligt at lave en nedre beløbsgrænse for hvad der rykkes.

Dette gøres i samarbejde med sagsbehandler hos Hokas.

De debitorer der ikke betaler i henhold hertil, og i overensstemmelse med inkassolovgivningen, renteloven og aktuelle satser for rykkergebyr og renter, bliver rykket.

For at undgå at debitorer rykkes forkert kan kunden kan altid, via sit login på hokas.dk, se

Dagens rykkerliste

Dagens kontoudtog

Åbne posteringer

Ufuldstændig adresse

 Alle rykkere påføres kundens kontonummer, således at fakturabeløb, renter og omkostninger indbetales til direkte kundens konto. 

Inkasso

Hvis Hokas ikke formår at inddrive en fordring vil fakturaen vises på Inkasso Liste. Her har kunden mulighed for at

Sende rykkeren på nyt

Afslutte sagen

Sende sagen videre til inkassobureau

Rapportering 

Kunden har løbende adgang til fuld indsigt på www.hokas.dk, hvor kunden bliver tildelt et brugernavn og password.

3. AFREGNING 

Hokas afregner serviceydelserne hver måned i henhold til aktuel prisliste.

4. ÆNDRING AF PRISER OG BETINGELSER 

Hokas er berettiget til at ændre priser og andre betingelser i Aftalen med 1 måneds skriftligt varsel. I tilfælde af ændringer sender Hokas opdateret prisliste eller tillæg til Aftalen, som uden underskrift vil være gældende fremadrettet.

5. ANSVARSBEGRÆNSNING

I tilfælde af mangelfuld information fra kunden vedrørende betalings-, faktura- og kreditnota filer, som fører til fejlagtig opfølgning, kan Hokas ikke blive gjort økonomisk ansvarlig for de følger, det måtte medføre.

Såfremt Hokas udsender forkert information, vil modtageren blive kontaktet og orienteret om fejlen og om at den er rettet. Udover dette er Hokas ikke forpligtet til at kompensere for andre eventuelle følger af fejlen.

6. IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR

Aftalen træder i kraft på datoen for parternes underskrift af Aftalen.

Aftalen kan ikke opsiges i de første 6 måneder efter ikrafttræden. Dette er at betragte som prøvetid.

Herefter kan Aftalen af begge parter opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til udløb den 31. december i et år.

Såfremt kunden ophæver eller opsiger Aftalen som følge af Hokas mangelfulde håndtering eller lignende, skal kunden før opsigelse eller ophævelse kan ske, give Hokas en rimelig frist til at rette op på det forhold, der giver anledning til kundens opsigelse eller ophævelse. Såfremt kunden i dette tilfælde ikke ønsker betalingsopfølgning i løbende sager, er Hokas berettiget til at fakturere for gennemsnittet for de sidste tre aktive måneder (hver måned i opsigelsesperioden).

7. FORTROLIGHED

Parterne må ikke videregive de forretningshemmeligheder, som de får kendskab til fra den anden part til tredjemand. Sådanne forretningshemmeligheder må kun anvendes som led i parternes opfyldelse af Aftalen. Parterne skal påse og sikre, at også ansatte medarbejdere respekterer pligten til hemmeligholdelse. Fortrolighedspligten vedbliver at bestå efter Aftalens ophør.

8. LOVVALG OG VÆRNETING

Såfremt uoverensstemmelser ikke kan afklares i mindelighed skal enhver tvist afgøres endeligt efter dansk ret af de almindelige domstole med Retten i Roskilde som værneting i første instans.

PRISLISTE 

 

STANDARD

Kr. 0,00 pr. rykker

Alle indbetalte renter og gebyrer tilfalder Hokas

Slettede renter og gebyrer koster 30 kr. pr. sletning

Forsendelsesomkostninger ved fremsendelse med almindelig

Print, kuvertering, porto, forsendelse kr. 29,00

Diverse

Etableringsgebyr kr. 0,00

** Rykkergebyrer og renter justeres efter gældende satser i henhold til Renteloven og Inkassolovgivningen.